0 produkt(y) 0,- Kč vstoupit do košíku
+420 602 778 961

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu společnosti  OPÁL - time, a.s.

IČO:25394355   DIČ: CZ25394355

Platné od 1.5. 2018

Internetový  obchod  je provozován  na adrese: www.opal-time.eu

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 

1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

1.2. Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

 

Dodavatel ( prodávající ) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Spotřebitel ( kupující ) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.

 

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

 

2. Kupní smlouva

 

2.1. Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího). K potvrzení objednávky dochází telefonicky nebo elektronicky po odeslání objednávkového formuláře. Daňový doklad a záruční list obdržíte vždy se zbožím.

 

2.2. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

2.3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.opal-time.eu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Veškerá prezentace  zboží  prodávajícího  na   webovém  rozhraní e-shopu  je  informativního  charakteru a  prodávající  není    povinen  kupní  smlouvu  dle  objednávky   kupujícího  uzavřít. Použití § 1732  odst.2 NOZ  se  vylučuje.

 

3. Zálohy

 

Při objednávce nad 30.000,- Kč(s DPH) si  prodávající  vyhrazuje  možnost  podmínit  potvrzení  objednávky zaplacením  zálohy až  do  výše 50%  ceny  zboží.  Jakmile bude záloha připsána na  účet  prodávajícího nebo složena  v hotovosti  na  jeho kamenné  provozovně,  bude objednávka  potvrzena. Kupující  bere  na  vědomí,  že v případě odstoupení  od  kupní  smlouvy v době  od  složení  zálohy  do data zaplacení  celé  kupní  ceny,  mu   bude prodávajícím  účtován  STORNO poplatek ve výši 10% ze  zaplacené  zálohy.

 

4. Stornování objednávky

 

Potvrzenou objednávku je možné zrušit ( stornovat )písemně  neboelektronickou poštou (prosíme, uveďte číslo Vaší objednávky) bez udání  důvodů   nejpozději však do  3 dnů od data uzavření  kupní smlouvy.

 

5. Podmínky dodání

 

Osobní odběr - Zákazník má možnost ihned odebrat objednané skladové zboží osobně na adrese: Opál-time , a.s. Klenotnictví / boční vchod OC ELAN , Dlouhá třída 860/1a, 736 01 Havířov. Otevírací doba :Po - Pá 9 – 12     13 – 18 hod. Sobota 9 - 12 hod.

 

Odesílání zásilek prostednictvím přepravce Česká pošta.  Česká pošta doručuje většinou zásilku do 1 až  3 pracovních dnů ode dne odeslání.

 

Dodání do zahraničí - Při zasílání do zahraničí nelze platit dobírkou, kromě Slovenské republiky. Při zasílání do zahraničí je účtováno poštovné dle tarifů přepravní společnosti, kupující je vždy předem informován o výši poplatků. Každá ze smluvních stran nese náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, jak jí vznikly.

 

6. Ceny  a platební  podmínky

 

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího. Tato cena bude uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena objednateli telefonicky při telefonické objednávce. Cena v KČ je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH.

 

Platební podmínky - Platit lze při osobním odběru, dále dobírkou a bankovním převodem u odesílaných zásilek. V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na náš účet.

Číslo bankovního účtu pro platby převodem v České republice:

Banka : Raiffeisen BANK

Číslo účtu : 6903634001/5500

IBAN: CZ5255000000006903634001

Variabilní symbol: číslo vaší objednávky

Měna účtu: České koruny (CZK)

 

7. Poštovné

 

7.1. Dobírkou:

Česká republika:

Poštovné /dopravné, balné a pojistné /účtujeme v částce 150,- Kč a 45,- Kč za službu dobírka při využití přepravce společnosti Česká pošta.

 

Slovensko:

Poštovné v částce 300 až 600,- Kč a 100,- Kč účtujeme za službu dobírka při využití přepravce společnosti Česká pošta.

 

Zahraničí:

Poštovné v částce 600 až 1200,- Kč a 200,- Kč za službu dobírka v zemích EU účtujeme při využití přepravce společnosti Česká pošta.

 

7.2. Bankovním převodem:

V České Republice a zemích EU neúčtujeme za bankovní převod žádný poplatek. Tato služba je ZDARMA. Účtujeme pouze poštovné / dopravné, balné a pojistné / viz. výše uvedené rozčlenění tuzemska a zahraničí.

 

8 . Odstoupení od smlouvy

 

8.1 Spotřebitel má ze zákona právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. V této lhůtě musí kupující ( spotřebitel)  doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Odstoupení do 14 dní platí při objednání pomocí e-shopu, e-mailem nebo telefonicky. Zboží, kterého se odstoupení týká, v takovém případě musí být vráceno nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní a je třeba k němu připojit kopii účtenky nebo objednávky – uveďte své číslo bankovního účtu.

 

8.2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání. Po obdržení Vašeho dopisu Vás budeme kontaktovat a snažit se splnit Vaše požadavky.

 

8.3. V případě odstoupení od smlouvy nebo jiné dohody Vám budou peníze vráceny na Váš účet do 5 pracovních dnů po převzetí vráceného zboží.

 

8.4 Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese kupující.

 

9. Nároky z vad zboží

 

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

 

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy zboží převzal:

a) má zboží takové vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

9.3. Je-li kupujícímu dodáno vadné plnění, kterým došlo k podstatnému porušení smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

9.4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůžu kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

 

9.5.Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

 

9.6. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

9.7. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

 

9.8. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

9.9. V případě, že se kupující rozhodne, při splnění shora uvedených podmínek, uplatnit svá práva z vadného plnění, tj. reklamovat vadné zboží u prodávajícího, pak toto  musí  učinit   písemně a  v reklamaci musí  uvést:  údaje kupujícího – jméno, adresu, telefon, e-mail, dále popis vytýkané závady a požadavek spotřebitele, a elektronicky jej odešle na e-mailovou adresu prodávajícího opal@opal-time.eu. Kupující také může reklamacipřiložit  k zásilce, obsahující vadné reklamované zboží, odesílané na poštovní adresu prodávajícího.

 

9.10. Kupující odešle reklamované zboží bez zbytečného odkladu poštou nebo jinou přepravní službou na níže uvedenou adresu sídla prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, zásilka by měla být označena viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

9.11. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečištění obvyklé.

 

9.12. V případě koupi zboží spotřebitelem, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

9.13. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ustanovení tohoto článku se neužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

9.14. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

10. Reklamační řád

 

10.1. Záruční doba

Záruční lhůta zboží je 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou popsány na záručním listě.

 

10.2. Záruční lhůta běží od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

 

10.3. Záruční list

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

10.4. Uplatnění reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby objeví na zakoupeném zboží vada, má kupující právo na reklamaci tohoto zboží.

 

10.5  Reklamované zboží zašlete spolu s kopií dodacího listu, záručního listu popř.i včetně průvodního dopisu s popisem vady na adresu: OPÁL-time a.s., Dlouhá třída 860/1a, 736 01 Havířov.

Prodávající je povinen kupujícímu vystavit písemné potvrzení, kde bude uvedeno datum, kdy spotřebitel právo reklamace uplatnil, dále co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy ( záruční servisy ).O přijetí reklamovaného zboží bude kupující informován emailem.

 

10.6. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za sníženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

10.7. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

10.8. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady

způsobené nesprávným použitím výrobkunebo  v rozporu s návodem k použití  se záruka nevztahuje.

 

10.9. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 

10.10. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit ,a která brání řádnému užívání věci jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

 

10.11. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující spotřebitel výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

10.12. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

 

10.13. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží  ).

 

10.14.V případě  vyřízení  reklamace vrácením  zaplacené  kupní  ceny  budou kupujícímu peníze vráceny do 30 dnů od odstoupení od smlouvy buď zaslanou inkasní složenkou nebo na žádost kupujícího na jeho bankovní účet.

 

11. Ochrana osobních údajů

 

11.1. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 

11.2. Při prodeji zboží shromažďuje společnost pouze kontaktní údaje, konkrétně celé jméno, adresu, telefonní čísla a emailové adresy, za účelem odeslání zboží a komunikace se zákazníky. Kupující souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity prodávajícím k výše uvedenému účelu. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám vyjma dopravců. O změnu osobních údajů, nebo jejich vymazání lze požádat osobně, telefonicky nebo emailem.

 

12.  Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.